• 088 16 51 200

Dorpenbudget

Dorpenbudget

Dorpenoverleg stelt jaarlijks dorpenbudget beschikbaar voor de ontwikkeling van leefbaarheid in de gemeente Midden Drenthe. De leden van het Dorpenoverleg kunnen voor vernieuwende en creatieve projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid, financiële ondersteuning vragen bij het Dorpenoverleg. 

Voor vragen, advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en het opstellen van een aanvraag bij het Dorpenoverleg kunt u terecht bij Margret Wieldraaijer, Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. m.wieldraaijer@welzijnswerkmd.nl of tel 0593-523450.

Criteria voor aanvragen van dorpenbudget

  1. Aanvragen worden ingediend door leden van het Dorpenoverleg (een dorpsbelangenorganisatie, plaatselijk belang of buurtvereniging van een dorp met minder dan 3000 inwoners in de gemeente Midden-Drenthe, dat lid is van de vereniging Dorpenoverleg Midden-Drenthe).
  2. Aanvragen worden ingediend vóór de start van de uitvoering (werkzaamheden)  van het project.Het project start binnen 12 maanden na toekenning van de gelden. Verlenging van de termijn is mogelijk na goedkeuring van het bestuur.
  3. Gelden zijn niet bedoeld voor activiteiten en kleine aanschaffingen.
  4. De middelen worden niet ingezet voor voorzieningen of activiteiten waar reguliere geldstromen voor bestaan (zoals voor dorpshuizen, lantaarnpalen, wegenonderhoud etc.) 
  5. Het plan waarvoor aangevraagd wordt, is voor het dorp een nieuw project dat de leefbaarheid in het dorp vergroot. Het aanvragende dorps-/plaatselijk belang of buurtvereniging geeft hiervoor in de aanvraag een onderbouwing.
  6. De aanvraag bevat een financieringsopzet waarin is opgenomen: een deel eigen bijdrage uit eigen middelen en/of zelfwerkzaamheid en een deel eigen bijdragen van derden.

Indienen

Voor het indienen per post versturen aan:

Dorpenoverleg Midden-Drenthe
Postbus 57
9410 AB Beilen

Voor het indienen per mail versturen aan:
info@dorpenoverleg.nl onder vermelding 'aanvraag dorpenbudget'

Een aanvraag moet bestaan uit: 

  • Begeleidende brief met alle gegevens van de aanvrager
  • Een onderbouwing (ca. één A4tje) waarin naar voren komt waarom het project voldoet aan de gestelde criteria (vernieuwend, goed voor behoud en versterking van de leefbaarheid etc.) 
  • Een financieringsopzet

Het bestuur van het Dorpenoverleg behandelt de aanvragen in de maandelijkse bestuursvergaderingen. Aanvragen dienen vroegtijdig - voor de aanvang van het project- ingediend te worden. Na behandeling in de eerstkomende bestuursvergadering ontvangt u van het bestuur bericht over het al dan niet toekennen van financiële ondersteuning.