• 088 16 51 200

up2you project jeugd

Projectplan

 up2you project jeugd

Het bestuur van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe heeft sinds 2015 budget beschikbaar gesteld voor activiteiten voor jeugd in de dorpen. Het doel is om de positie van jongeren in de dorpen te versterken. Jongeren worden uitgedaagd om zelf met ideeën te komen om activiteiten in de breedste zin van het woord te organiseren. Jongeren kunnen na overleg met de lokale Dorsbelangenorganisatie / Plaatselijk belang een schriftelijk verzoek om financiële ondersteuning indienen bij het DOM. Bij de aanvraag dient een eenvoudig werkplan te worden ingediend, waarbij een toelichting op de plannen wordt gegeven en een begroting hoort. Van belang is dat jongeren nadrukkelijk zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen. Na een proefperiode van twee jaren blijkt dat er slechts één aanvraag is binnengekomen bij het DOM

Lees verder
 up2you project jeugd

Uitwerking van het project

Via social media kanalen hebben we het project Up2you onder de aandacht gebracht van de bij ons bekende jeugd- en jongerenorganisaties. Via pers en overige media zijn overige organisaties op de hoogte gebracht.

Tot 1 december had iedereen de gelegenheid om via een filmpje, vlog, of op een andere manier een project in te dienen. Met hulp van jongerenwerkers van Welzijnswerk Midden Drenthe zijn er tenslotte 18 projecten ingediend. Enkele projecten zijn in overleg samengevoegd, zodat er 15 overbleven.  

Presentatie

Op 23 januari werd de uitslag van de jury bekend gemaakt aan de deelnemers. Alle deelnemers en een groot aantal raadsleden waren hierbij aanwezig. We mochten alle deelnemende projecten blij maken met in ieder geval een stimuleringsbijdrage van € 250,--. De prijzen werden uitgereikt door wethouder GertJan Bent.

Aansluitend is het project gepresenteerd in de commissie Zorg en Welzijn van de gemeente. Een mooie gelegenheid om de jeugd in Midden Drenthe kennis te laten maken met de politiek en de leden van de raad in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de leefwereld en het talent van onze jongeren in Midden Drenthe. De raadszaal was bijna te klein om alle belangstellenden te bergen.

We hebben met de drie partijen, Gemeente, Welzijnswerk en Dorpenoverleg afgesproken dat we een inspanningsverplichting hebben om alle projecten uit te kunnen voeren. 

In het 4e kwartaal van 2018 zullen we de gemeenteraad per brief verslag uitbrengen over de uitkomsten. Gezien het enthousiasme van alle partijen gaan we ervan uit dat dit project in de toekomst nog eens een vervolg krijgt.