Projectplan Up2you

Het bestuur van het DOM gaat eind 2016 met het Jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe om tafel om te praten waarom er niet of nauwelijks initiatieven vanuit de jongeren komen. Er worden een aantal conclusies getrokken:

 • - Het project is niet voldoende bekend bij alle (jongeren)organisaties.
 • - De procedure van het project- via de lokale dorpsbelangenorganisaties- is omslachtig.
 • - De jongerenorganisaties die wel op de hoogte zijn van het budget vinden het lastig om nieuwe projecten te bedenken en missen de prioriteit.
 • - De werkwijze en procedure sluit niet aan bij de huidige digitale leefwereld van jongeren.
 • - Het DOM beperkt zich tot de kleine en middelgrote dorpen in Midden-Drenthe.

Analyse

Midden-Drenthe kent een groot aantal scholen, jongerenorganisaties of verenigingen of organisaties waar jongeren actief zijn. Door de vergrijzing en ontgroening blijft het van groot belang om de ideeën die leven bij onze jongeren te koesteren en omarmen en zo een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving.

Vandaar dat het bestuur van het Dorpenoverleg en Welzijnswerk Midden-Drenthe proberen het project om jongeren actief te betrekken bij de eigen leefomgeving in 2017 vlot te trekken door deze meer aan te laten sluiten bij de leefwereld van jongeren. Een andere belangrijke voorwaarde is om de Gemeente Midden-Drenthe te laten participeren. 

 1. Opzet nieuw project

Jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op het internet en daaraan gekoppeld ook Social Media. Het nieuwe project sluit aan bij de digitale wereld van jongeren en gaat hier in de werkwijze juist als vertrekpunt van uit. Het betrekken van jongeren bij hun eigen leef- en woonomgeving blijft als hoofddoelstelling bestaan.

Het Dorpenoverleg, Welzijnswerk en de Gemeente Midden-Drenthe organiseren een wedstrijd en roepen jongeren op ideeën in sturen voor leuke, zinvolle activiteiten of ontmoetingsplekken. De beste ideeën worden beloond met een geldbedrag dat nodig is voor de uitvoering ervan. (tot een maximum van € ?!).* Een deskundige en breed samengestelde jury beoordeeld alle inzendingen. De ideeën worden door de jongeren op een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd, waarbij het uitgangspunt is dat alle (goede) initiatieven minimaal een kleine stimuleringsbijdrage ontvangen.

* nader te bepalen

Alle ideeën zijn welkom, ideeën van ontmoetingsplekken of jongeren op een sportieve wijze met elkaar in contact te brengen tot het organiseren van een activiteit voor het hele dorp of activiteiten waarbij uitwisseling tussen dorpen centraal staat.

Alle Jongeren uit de gemeente in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar kunnen hun idee kort en krachtig op een website omschrijven of kunnen zich melden via WhatsApp of de Facebookpagina (van het Jongerenwerk). Ze hebben de optie om hun project te presenteren via een eigengemaakt filmpje (op bijvoorbeeld hun telefoon), welke op de website wordt geplaatst en eventueel op You Tube. Een andere mogelijkheid is dat ze zelf of met ondersteuning van een coach (jongerenwerker of volwassene) een plan van aanpak maken met begroting.

Jongeren

Om het nieuwe project een succes te laten worden is het van belang om jongeren(organisaties) vooraf actief te betrekken bij het opstarten en ontwikkelen van het project. Wat werkt voor jongeren juist wel en wat niet. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen. Het verdient de aanbeveling om jongeren in de projectgroep plaats te laten nemen en in te zetten als ambassadeur.

Gemeente Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe voert al jaren een actief dorps- en wijkgericht beleid, waarbij participatie van jongeren aan de samenleving en (talent)ontwikkeling belangrijke speerpunten zijn. Gelet op de vergrijzing en ontgroening van onze dorpen is het van groot belang om jongeren actief te blijven betrekken bij de eigen woon- en leefomgeving. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat onze dorpen en wijken leefbaar en jong van geest blijven. Het is dan ook een belangrijke voorwaarde om de Gemeente Midden-Drenthe actief te betrekken in de projectorganisatie en te vragen naar (financiële) ondersteuning van het project. 

 1. Doelen van het project
 • - Jongeren actief te betrekken bij hun eigen leefomgeving.
 • - De samenwerking bevorderen tussen jongeren(organisaties), dorpsbelangenorganisaties, gemeente Midden-Drenthe, Dorpenoverleg en Welzijnswerk.
 • - Een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken. 
 1. Organisatie

Coördinatie

De coördinatie van het project ligt bij het Dorpenoverleg Midden-Drenthe met ondersteuning van het team Jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.

Projectgroep

In de projectgroep nemen vertegenwoordigers van het Dorpenoverleg, Welzijnswerk, Gemeente en Jongeren(organisaties) deel. In de projectgroep wordt de ontwikkeling en voortgang van het project besloten.

Dorpenbelangenorganisaties

De plaatselijke belangenorganisaties in de dorpen in Midden-Drenthe kunnen de rol van intermediair vervullen. Ze kunnen jongeren(organisaties) in het eigen dorp wijzen op het project en aan de andere kant kunnen ze betrokken worden bij het opzetten en uitvoeren van de lokale plannen.

Jongerenwerkers

De jongerenwerkers van Welzijnswerkers kunnen het project mede promoten. Verder kunnen zij de rol van coach aannemen en de jongeren adviseren bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. Ze kunnen ook adviseren en helpen bij het zoeken naar aanvullende financieringsbronnen.

Vrijwilligers/ coaches

Volwassen vrijwilligers in de dorpen kunnen jongeren(organisaties) helpen als coach bij het opstellen en uitvoeren van de plannen.

Jury

De plannen worden beoordeeld door een deskundige jury, waarin vertegenwoordigers van jongeren(organisaties), Gemeente Midden-Drenthe, Dorpenoverleg en Welzijnswerk Midden-Drenthe plaats nemen. Te denken valt aan: Wethouder Jeugd, voorzitter Dorpenoverleg en directeur Welzijn.

Samenwerkingspartners

In het project wordt er met verschillende partijen samengewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan scholen, jongerenorganisaties, tiener- en jeugdsosen, (sport)verenigingen waar jongeren actief zijn, fondsen, dorps- en buurthuizen, horeca etc.

 Externe deskundigen

Daar waar nodig kunnen er externe deskundigen in het project worden ingezet ter advisering en ondersteuning van de projectgroep of jongeren(organisaties)

 

 1. Fasering 

Het project bestaat uit een aantal fasen. Na elk onderdeel wordt een go / no go moment ingebouwd. 

Planontwikkeling           (tot mei 2017)

 • - Opstellen en bespreken concept plan
 • - (Intern) overleg binnen Dom en Welzijnswerk
 • - Overleg met Gemeente
 • - Concept plan bespreken met jongeren(organisaties) en eventueel bijstellen
 • - Financiering project

Go/ No Go 

Projectvoorbereiding ( mei-juni 2017)

 • - Vorming Projectgroep
 • - 1e bijeenkomst projectgroep
 • - Voorbereiding project (hardware)
 • - Informeren leden DOM
 • - Pr richting jongeren(organisaties) 

Projectuitvoering (september-december 2017)

 • - Prijsvraag loopt (start direct na de zomervakantie)
 • - Projectgroep werft jongeren(organisaties)
 • - Coachen van jongeren(organisaties)
 • - Feestelijke bijeenkomst met presentaties
 • - Uitreiking prijzen
 • - Fase 2: (1e helft 2018)
 • - Uitvoering van activiteiten en ideeën
 • - (Eventueel zoeken) van aanvullende financieringsbronnen 

Projectevaluatie (januari 2018)

 • - Evaluatie in de projectgroep
 • - (Tussen)evaluatie uitgevoerde projecten
 • - Vervolg

  

 1. Financiering

De kosten voor de projectontwikkeling en voorbereiding worden vergoed door het Dorpenoverleg en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Voor de kosten van de projectuitvoering is door het Dorpenoverleg Midden-Drenthe een bijdrage beschikbaar gesteld van € 2000, --. Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe wordt gevraagd een bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitvoering.                                                                                                                      Harold Kamps, 14 januari 2017